ОУ Васил Левски
Основно училище в село Кърнаре, обл. Пловдив

Документи

 

План за сигурност 2023-2024г ---------->  ТУК

 

Правилник за вътрешния трудов ред за учебната 2023-2024г.----------> ТУК

 

План за контролната дейност на директора за учебната 2023-2024г.---------->  ТУК

 

Програма за дейности /занимания/ по интересиза учебната 2023/2024 година------->  ТУК

 

 Училищен учебен план за 1 клас 23-24г.---------> ТУК

 

Училищен учебен план за 2 клас 23-24г.--------->  ТУК

 

Училищен учебен план за 3 клас 23-24г.--------->  ТУК

 

Училищен учебен план за 4 клас 23-24г.--------->  ТУК

 

Училищен учебен план за 5а клас 23-24г.--------->  ТУК

 

Училищен учебен план за 5б клас 23-24г.--------->  ТУК

 

Училищен учебен план за 6а клас 23-24г.--------->  ТУК

 

Училищен учебен план за 6б клас 23-24г.--------->  ТУК

 

Училищен учебен план за 7 клас 23-24г.--------->  ТУК

 

Годишен план за дейността на ОУ"Васил Левски"през учебната 2023-2024г------->  ТУК

 

Етичен кодекс 2023-2024г.------------>  ТУК

 

 План за квалификационна дейност за учебната 2023-2024г.---------> ТУК

 

Правилник за дейността на  ОУ „Васил Левски”2023-2024г.---------->   ТУК

 

Програма за целодневна организация на учебния ден 2023-2024г.--------->  ТУК

 

Форми на обучение 2023-2024г.------------>  ТУК

 

Часови график  2023-2024г.-----------> ТУК

 

 Часови график  2022-2023г.----------> ТУК

 

Форми на обучение 2022-2023г.------------>  ТУК

 

Програма за целодневна организация на учебния ден 2022-2023г.--------->  ТУК

 

Програма за равни възможности 2022-2023г.-----------> ТУК

 

Програма за превенция на ранното напускане на училище 2022-2023г.----------> ТУК

 

Училищна програма за повишаване на качеството на образование 2022-2023г.---------> ТУК

 

Програма за дейности /занимания/ по интересиза учебната 2022/2023 година------->  ТУК

 

Правилник за дейността на  ОУ „Васил Левски”2022-2023г.---------->  ТУК

 

Правила за противодействие на училищния тормоз 2022-2023г.----------> ТУК

 

Насоки и правила за работа в условията на COVID-19 за учебната 2022-2023г.-------->  ТУК

 

Отчет по изпълнение на стратегията за развитие на ОУ „Васил Левски”за учебната 2021 / 2022 година------>  ТУК

 

План за контролната дейност на директора за учебната 2022-2023г.---------->  ТУК

 

Етичен кодекс 2022-2023г.------------>  ТУК 

 

Дневно разписание през 1-ви срок  2022/2023год.------------> ТУК

 

Годишен план за дейността на ОУ"Васил Левски"през учебната 2022-2023г------->  ТУК

 

Правилник за вътрешния трудов ред за учебната 2022-2023г.---------->  ТУК

 

Училищен учебен план за 1 клас 22-23г.--------->  ТУК

 

Училищен учебен план за 2 клас 22-23г.--------->   ТУК

 

Училищен учебен план за 3 клас 22-23г.--------->  ТУК

  

Училищен учебен план за 4 клас 22-23г.--------->  ТУК

 

Училищен учебен план за 5а клас 22-23г.---------> ТУК

 

Училищен учебен план за 5б клас 22-23г.--------->  ТУК 

 

Училищен учебен план за 6а клас 22-23г.--------->  ТУК

 

Училищен учебен план за 6б клас 22-23г.--------->  ТУК

 

Училищен учебен план за 7 клас 22-23г.--------->  ТУК

 

Годишен план за дейността на ОУ"Васил Левски"през учебната 2021-2022г-------> ТУК

 

Правилник за вътрешния трудов ред за учебната 2021-2022г.----------> ТУК

 

Дневно разписание през 1-ви срок 2021/2022год.------------> ТУК

 

Етичен кодекс 2021-2022г.------------> ТУК

 

План за контролната дейност на директора за учебната 2021-2022г.---------->ТУК

 

Училищна програма за повишаване на качеството на образование 2021-2022г.---------> ТУК 

 

Правила за противодействие на училищния тормоз 2021-2022г.----------> ТУК

 

Насоки и правила за работа в условията на COVID-19 за учебната 2021-2022г.--------> ТУК

 

План за квалификационна дейност за учебната 2021-2022г.---------> ТУК

 

 План за работа в условията на COVID-19 за учебната 2021-2022г.---------> ТУК

 

Правилник за дейността на  ОУ „Васил Левски”2021-2022г.----------> ТУК

 

Програма за превенция на ранното напускане на училище 2021-2022г.----------> ТУК

 

Програма за равни възможности 2021-2022г.-----------> ТУК

 

Програма за целодневна организация на учебния ден 2021-2022г.---------> ТУК

 

Училищен учебен план за 1 клас 21-22г.----------> ТУК

 

Училищен учебен план за 2 клас 21-22г.----------> ТУК

 

Училищен учебен план за 3 клас 21-22г.----------> ТУК

 

Училищен учебен план за 4 клас 21-22г.------------> ТУК

 

Училищен учебен план за 5а клас 21-22г.------------> ТУК

 

Училищен учебен план за 5б клас 21-22г.------------> ТУК

 

Училищен учебен план за 6а клас 21-22г.---------> ТУК

 

Училищен учебен план за 6б клас 21-22г------------> ТУК

 

Училищен учебен план за 7а клас 21-22г.------------> ТУК

 

Форми на обучение 2021-2022г.------------> ТУК

 

Часови график  2021-2022г.---------->ТУК

 

 Учебници и учебни помагала 2020/2021 г.--------> ТУК

 

График за контролни и класни работи 1-ви срок 2020/2021г.------->  ТУК

 

Дневно разписание през 1-ви срок 2020/2021год.----------  ТУК

 

Стратегия за развитие на ОУ „Васил Левски” 2020-2024г --------> ТУК

 

Училищен учебен план за 7а клас 20-21г.----------->  ТУК

 

Училищен учебен план за 6б клас 20-21г.----------->  ТУК

 

Училищен учебен план за 6а клас 20-21г.----------->  ТУК

 

Училищен учебен план за 5б клас 20-21г.----------->  ТУК

 

Училищен учебен план за 5а клас 20-21г.----------->  ТУК

 

Училищен учебен план за 4 клас 20-21г.----------->  ТУК

 

Училищен учебен план за 3 клас 20-21г.----------> ТУК

 

Училищен учебен план за 2 клас 20-21г.--------->  ТУК

 

Училищен учебен план за 1 клас 20-21г.--------->  ТУК

 

Форми на обучение 2020-2021г.--------->  ТУК

 

Програма за целодневна организация на учебния ден 2020-2021г.--------->  ТУК

 

Програма равни възможности 2020-2021г.----------> ТУК

 

Програма за превенция на ранното напускане на училище 2020-2021г.--------->  ТУК

 

Правилник за дейността на  ОУ „Васил Левски” ----------->  ТУК

 

Правила за противодействие на училищния тормоз 2020-2021г.--------->  ТУК

 

Училищна програма за повишаване на качеството на образование 2020-2021г.---------> ТУК

 

Етичен кодекс 2020-2021г.-------->   ТУК

 

Годишен план за дейността на ОУ"Васил Левски"през учебната 2020-2021г.----------->  ТУК

 

Ппавилник за вътрешния трудов ред за учебната 2020-2021г.----------->   ТУК

 

Заявление за преместване на ученик ------->  ТУК

 

Заявление за ПГ ------->  ТУК

 

Заявление за постъпване в 1 клас от 7 год.-------->  ТУК

 

Заявление за постъпване в 1 клас от 6 год. -------->  ТУК

 

Заявление за отсъствия по семейни причини -------->  ТУК

 

Заявление за записване на ученик в 5 клас ------>  ТУК

 

Заповеди за учебното разписание,може да видите----->  ТУК

 

График за провеждане на консултации,може да видите----->  ТУК

 

План за квалификационна дейност 19-20 уч.год., може да видите----->  ТУК

 

Дневно разписание, може да видите------>  ТУК

 

Програма за целодневна организация на учебния ден,може да видите----->  ТУК

 

Училищен учебен план , може да видите------>   ТУК

 

Форми на обучение, може да видите----->   ТУК

 

Училищна програма за повишаване на качеството на образование, може да видите----->  ТУК

 

Правилник за устройството и дейността, може да видите----->  ТУК

 

Програма равни възможности, може да видите----->  ТУК

 

Програма за превенция на ранното напускане на училище, може да видите----->  ТУК

 

Етичен кодекс, може да видите------>  ТУК

 

Годишен план на училището 19-20 уч.год., може да видите-----> ТУК

 

Съобщение за поверителност на личните данни-------->  ТУК

 

Инфо 153-дубликати------------> ТУК

 

Инфо 150-признаване от чужбина----------> ТУК

 

Инфо 149-проверка способности-1-------> ТУК

 

Инфо 143-валидиране-------> ТУК

 

Инфо 138-приемане и преместване--------> ТУК

 

Инфо 136-детска градина-2------->ТУК

 

Годишен план на училището 18-19 уч.год., може да видите-----> ТУК

 

Етичен кодекс, може да видите------> ТУК

 

Програма за превенция на ранното напускане на училище, може да видите----->  ТУК

 

Програма равни възможности, може да видите-----> ТУК

 

Правилник за устройството и дейността, може да видите-----> ТУК

 

Училищна програма за повишаване на качеството на образование, може да видите-----> ТУК

 

Програма за целодневна организация на учебния ден,може да видите-----> ТУК

 

Форми на обучение, може да видите-----> ТУК

 

Училищен учебен план за 1 клас, може да видите------>  ТУК

 

Училищен учебен план за 2 клас, може да видите-----> ТУК

 

Училищен учебен план за 3 клас, може да видите------> ТУК

 

Училищен учебен план за 5-А клас, може да видите------> ТУК

 

Училищен учебен план за 5-Б клас, може да видите------> ТУК

 

Училищен учебен план за 6-А клас, може да видите-------> ТУК

 

Училищен учебен план за 6-Б клас, може да видите-------> ТУК

 

Училищен учебен план за 7 клас, може да видите------>  ТУК

 

Раздел ||------>   ТУК

 

Общи положения----->  ТУК

 

План----> ТУК

 

Стратегии ---> ТУК

 

Етичен кодекс, може да видите ---> ТУК

 

Форми на обучение, може да видите ---> ТУК

 

Годишен план на училището, може да видите ---> ТУК

 

Правилник за устройството и дейността, може да видите ---> ТУК

 

Програма за превенция на ранното напускане на училище, може да видите ---> ТУК

 

Програма равни възможности, може да видите ---> ТУК

 

Стратегия за развитие, може да видите ---> ТУК

 

Училищна програма за повишаване на качеството на образование, може да видите ---> ТУК

 

Училищен учебен план за 1-А клас, може да видите ---> ТУК

 

Училищен учебен план за 5-А клас, може да видите ---> ТУК

 

Училищен учебен план за 5-Б клас, може да видите ---> ТУК