ОУ Васил Левски
Основно училище в село Кърнаре, обл. Пловдив

Проекти

     С цел модернизиране на образователната дейност учителите се включват в ефективни модули за квалификация. Училището участва в разработването и на проекти на училищно, регионално и национално ниво.

 

 • Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес
 • Квалификация на педагогическите специалисти
 • ИКТ в Училище
 • НП С грижа за всеки ученик
 • Проектът BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС)"
 • Училищен плод.
 • Проект:BG05M2OP001-3.004-0001"Нов шанс за успех"
 • Проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех"-15 групи с включени 91 ученика.
 • Проект BG05M2OP001-3.005-0004 Активно приобщаване в системата на ПУО - 1 група с 6 ученика.
 • Занимания по интереси; национално финансиране-4 групи с включени 62 ученика.
 • Проект BG05M2OP001-2.012-0001 ОУД 2 групи с включени 30 ученика.