ОУ Васил Левски
Основно училище в село Кърнаре, обл. Пловдив

Проекти

     С цел модернизиране на образователната дейност учителите се включват в ефективни модули за квалификация. Училището участва в разработването и на проекти на училищно, регионално и национално ниво.

 

-Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния проце

-Квалификация на педагогическите специалисти

-ИКТ в Училище

-НП С грижа за всеки ученик

-Проектът BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС)"

-Училищен плод.

-Проект:BG05M2OP001-3.004-0001"Нов шанс за успех"

-Проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех"-15 групи с включени 91 ученика.

-Проект BG05M2OP001-3.005-0004 Активно приобщаване в системата на ПУО - 1 група с 6 ученика.

-Занимания по интереси; национално финансиране-4 групи с включени 62 ученика.

-Проект BG05M2OP001-2.012-0001 ОУД 2 групи с включени 30 ученика.

  И през настоящата 2020/2021 учебна година ОУ"Васил Левски" се включва активно в участие по Проекти,като към момента има ,или са в процес на сормиране: 

-3 групи занимания по интереси /национално финансиране/ с общо включени 50 ученика;

-16 групи по Проект BG05M2OP001-2.011-0001/"Подкрепа за успех" с включени 100 ученика

-2 групи по Поект BG05M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден" с включени 30 ученика

-1 група по Проект BG05M2OP001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" с включени 7 деца